Internal code & ruling

Intern regelement - foktechnische regelgeving

BQHA vzw Intern reglement Beleid externe relaties

__________________________

BQHA vzw

Intern reglement

Beleid externe relaties

Sedert april 2017

Vatbaar voor aanpassing en updates.

__________________________

Vatbaar voor updates en aanpassingen

1. 

BQHA vzw Intern reglement Beleid externe relaties

Parallel aan de interne regelgeving van het

moederstamboek die de vzw

vertegenwoordigt, wordt een lidmaatschap

beschouwd als een privilege –een

voorrecht- en niet als een verworvenheid.

Evenzeer gelden de missie en regels van

interne orde zoals deze zijn terug te vinden

in de Rule Book van AQHA, voor zover

deze niet in strijd zijn met de locale en EU

regelgeving / wetgeving.

Vatbaar voor updates en aanpassingen

2.

BQHA vzw Intern reglement Beleid externe relaties

1. Dienstverlening aan leden

a. Alle aangesloten leden kunnen advies en dienstverlening

bekomen aangaande de administratie van hun paarden :

b. Alle aangesloten leden kunnen dienstverlening bekomen

teneinde hun raspaard –waarvan het moederstamboek zich

in de VS bevindt- ook locaal conform de geldende

regelgeving als dusdanig raspaard te identificeren, te laten

opnemen in de hiervoor geldende databank en van geldig

paspoort te voorzien.

c. Alle aangesloten leden kunnen dienstverlening bekomen

teneinde zich in regel te stellen met het Amerikaanse

moederstamboek.

d. Alle aangesloten leden worden geïnformeerd omtrent de

kost van de opgevraagde diensten en documenten, en

zullen dit op eerste verzoek voldoen.

e. Aangaande paardenidentificatie, aanverwante diensten aan

leden en fokkerij-ondersteuning, en rasvoering, voorziet de

vzw in continuïteit en kwaliteit door de ingerichte structurele

samenwerking met de hiervoor aangeduide instanties en

overhe(i)d(en).

Vatbaar voor updates en aanpassingen

3.

BQHA vzw Intern reglement Beleid externe relaties

2. Leden met problematische vragen / probleemdossiers

Een overlijden, niet vervolledigde oude registratiedossiers,

een echtscheiding zonder werkbare dialoog,... Uiteraard;

we bevinden ons in vaak complexe situaties mét levende

materie mensen, dieren, regels en formaliteiten.

In dit geval wordt er in sommige gevallen back-office een

verantwoordelijke aangeduid om het probleemdossier

desnoods ook op verplaatsing te behandelen. Uiteraard,

hiertoe dient eerst overleg gepleegd.

3. Leden en showing

Inzake showing werkt BQHA samen met de diverse

dscipline-organisaties waarbij PRAB een centrale rol

vervult. Binnen dit domein is er dan ook een showmanager

bereikbaar, ook voor individuele vragen. Zeer specifieke

vragen of ambities kunnen evenzeer gericht worden en

mogelijk met de moederstamboeken of locale expertise

worden beantwoord.

Aangaande alle aspecten als ras-specifieke showregelgeving,

judging, en aanverwanten dient er verwezen

naar de regelgeving van de moederstamboeken.

In het showprogramma dat BQHA vzw ondersteunt, wordt

inderdaad de bestaande regelgeving dienaangaande

gehanteerd.

4. De comités

Belangrijk voorafgaand ; de werking aangaande

paardenidentificatie –dewelke onderworpen is aan én de

locale / EU regelgeving én tevens in het verlengde loopt

van de ruling van de Amerikaanse moederstamboeken voor

zover deze niet strijdig zijn met de locaal geldende

wetgeving, deze werking wordt ingericht door de de vzw an

sich. Dit, weliswaar in dialoog met de locale instanties en

werkingsstructuren. Dit, teneinde de paardenidentificatie,

de paspoortwerking en de noodzakelijke aanverwante

dienstverlening continuïteit en in kwalitatieve uitvoering te

garanderen.

a. Voor ieder ras, aldus met moederstamboek in de VS, dat

de vzw vertegenwoordigt erkent de vzw een intern

adviescomité dat o.m. is samengesteld uit leden die zich

Vatbaar voor updates en aanpassingen

4.

BQHA vzw Intern reglement Beleid externe relaties

hiervoor voorafgaand kandidaat stellen en verkozen

worden op een hiervoor ingerichte ledenvergadering.

Deze comitévorming werd voor een eerste maal in 2014

gevormd.

b. Het adviescomité handelt rond programma- en

uitvoeringsadvies aangaande showing van paarden,

jeugdwerking, eventuele amateur ondersteuning, clinics,

internationale deelnames en aanverwanten.

c. Een kandidatuur voor ieder comité wordt gericht in

antwoord op de vacante comitéfuncties, minstens één

week voor het plaatsvinden van de vergadering.

d. De comitésamenstelling wordt in haar totaliteit

voorgebracht op de ledenvergadering en voor goedkeuring.

e. Ieder lid kan zich kandidaat stellen en kan worden

opgenomen, indien het betrokken lid wordt aanvaard.

f. Criteria voor aanvaarding zijn geldig lidmaatschap ‘in good

standing’, expertise, werkingservaring en aanvaarding

ledenvergadering.

g. Een lid kan zich terugtrekken uit zijn/haar comité functie.

Dit gebeurt schriftelijk per brief of per e-mail, gericht aan de

vzw. Hierbij houdt het lid bij voorkeur rekening met een

periode van kennisgeving van 30 dagen alvorens het

effectieve terugtrekken uit het comité.

h. Ontslag. Een lid kan met onmiddellijke ingang ontslag

nemen uit het comité om dringende persoonlijke reden.

Een lid kan ontslagen worden uit het comité op basis van

ernstige reden, zijnde zwaarwichtige schending van de

belangen van de organisatie of die van andere leden. Een

comitélid kan enkel ontslagen worden door het inrichtende

vzw bestuur. Dit is uitzonderlijk, want het bestuur van de

vzw heeft een uitnodigende houding t.o.v. de comités. Het

comité is gevormd teneinde de partner-organisaties en

derde partijen waarmee wordt samengewerkt van advies te

zijn.

Vatbaar voor updates en aanpassingen

5.

BQHA vzw Intern reglement Beleid externe relaties

5. De partner-organisaties en samenwerkingen

Alle dynamische vormen van organisatie zoals het

organiseren van goedgekeurde shows, gebeuren bij

voorkeur met externe partners die hieromtrent binnen

operationele onafhankelijkheid opereren; voor zover zij

echter de regels, de kwaliteit als de cultuur van het

raspaard respecteren.

PRAB vzw is bvb een partner-organisatie. Zij zijn

gespecialiseerd in het organiseren van shows met name in

de performance omgeving en dit met laagdrempelige

faciliteiten om jong talent, beginners uit brede kring aan te

trekken.

Een tweede element is dat de vzw benadrukt dat ieder

aspect van het veelzijdige Quarter en Paint ras het best

wordt belicht door specialisatie op ieder terrein. Daarom is

het een basis-uitgangspunt om samen te werken waar

mogelijk met kwalitatieve discipline organisaties zoals –niet

limitatief- NRHA Belgium, BTPA, NCHA Affliate, NBHA als

de Belgische PRCA vertegenwoordiging.

De vzw wenst hiertoe aanmoediging en steun te

verstrekken en zeker geen markt-competitieve intiatieven te

ontvouwen op de event-markt die de agenda’s van

waardevolle externe organisaties zou belemmeren.

Vatbaar voor updates en aanpassingen

6.

BQHA vzw Intern reglement Beleid externe relaties

6. Leden-attitude en interne conflicten

a. De vzw is geen forum om marktbelangen te regelen en dito

conflicten te beslechten. Conflicten tussen fokkers, trainers,

en alle andere professionele, semi-professionele en/of

hobbyistische bedrijfsmatige activiteiten worden naar onze

rechtsleer in de minne geregeld of waar nodig via

bevoegde instanties.

b. Relaties tussen leden onderling en leden en de vzw zijn tot

stand gekomen in het kader van een gemeenschappelijke

passie en/of interesse, en zou per definitie positief moeten

zijn of minstens de intentie tot een positieve houding

moeten dragen.

c. Aangaande discussies, onvolkomenheden, fouten, klachten

en diens te meer waarvoor regelgeving bestaat binnen de

ruling van het moederstamboek en voor zover deze niet

strijdig is met de wet, zal deze worden toegepast in de

schoot van het moederstamboek, en waarbij de taak van

het locale filiaal (de vzw) mogelijk wordt ingeroepen ter

tussenkomst in het discours of dossierbehandeling.

d. Klachten over leden zijn ontvankelijk voor zover zij niet

strijdig zijn met de wetgeving aangaande smaad, laster,

eerroof en aanverwanten.

e. In klachtbehandeling geldt in de eerste plaats eventueel

overleg.

f. Indien een klacht ontvankelijk zou blijken en tot sanctie zou

leiden, verloopt dit naar de regelgeving per ruling vanuit de

moederstamboeken, voor zover deze niet in strijd zijn met

de locale wetgeving.

Vatbaar voor updates en aanpassingen

7.

BQHA vzw Intern reglement Beleid externe relaties

7. Professionele leden (fokkers, trainers, lesgevers,...)

a. BQHA is zogewenst ter beschikking voor professionele

vragen, of vragen aangaande professionele belangen.

b. Er kan gevraagd worden om in het kader van een

algemeen probleem dat meerdere professionals treft een

dossier aan te leggen en de dialoog aan te knopen met

instanties in binnen- en buitenland. Voor grote theam’s

zoals bvb. een te bepleiten fiscale gunstmaatregelenen kan

BQHA vzw zich aansluiten bij een reeds bestaand intiatief

teneinde een breder kader voor een belangenbehartiging te

vinden alsook een veelheid aan gelijkaardige initiatieven te

vermijden.

c. Indien een professional gehoord wil worden, kan hij

hiervoor een onderhoud aanvragen via het secretariaat.

d. Een verzoek tot dialoog, een verzoek tot dossier-opstart of

gelijkaardige vraag kan / mag niet kaderen in een dispuut

met een ander lid, of een andere marktspeler als zuivere

derde partij / tegenpartij, waarbij de verzoeker zint op

stellingname door BQHA vzw.

e. Professionele leden worden geacht om waar mogelijk de

rasbelangen te dienen en bvb. de geijkte officiële stukken

te hanteren zoals deze worden voorzien door BQHA vzw.

Conclusies, interpretaties, ontleend aan deze weergave is

ondergeschikt aan iedere statutaire regel die hetzelfde aspect zou

behandelen.

--

Vatbaar voor updates en aanpassingen

image3